We Move Your Imagination

QHSE პოლიტიკა

QHSE

ჯანმრთელობისდაცვის, შრომისუსაფრთხოებისადახარისხისმართვისინტეგრირებულიპოლიტიკა 

ლოჯისტიკსსოლუშენსისპოლიტიკამიზნადისახავს,დაიცვასდაგაუფრთხილდესთანამშრომლების, კონტრაქტორების, კლიენტებისა და ფართო საზოგადოების ჯანმრთელობასადაუსაფრთხოებასსაერთაშორისოგადაზიდვებისადასაექსპედიტოროსაქმიანობისგანხორციელებისპროცესშიდათანამედროვე საერთაშორისოპრაქტიკისგათვალისწინებით, შეუთავსოსთავისსაქმიანობაარსებულკანონმდებლობასადაQOH&S-ისუმაღლესსტანდარტებს.

ჩვენიმიზანია, შევქმნათჯანსაღიდაუსაფრთხოსამუშაოგარემოდამუდმივადგავაუმჯობესოდსერვისებისხარისხიმომხმარებელთაკმაყოფილებისმისაღწევად.

გვჯერა, რომჩვენიწარმატებისსაფუძველიბიზნეს-დაგეგმარებისადასაოპერაციოპროცესებშიძლიერიQOH&S-ისპროგრამებისდანერგვაა.

ჩვენიმიზანია:

  • ადგილობრივდასაერთაშორისოკანონმდებლობასთანთანხვედრა. საკანონმდმებლოცვლილებებისადაგანახლებებისმუდმივიკვლევადამონიტორინგი,მათთანშემდგომიშესაბამისობისშესანარჩუნებლად.
  • უსაფრთხოსამუშაოგარემოსუზრუნველყოფადამუდმივისწრაფვამისიკიდევუფროგაუმჯობესებისთვის, სადაცდაცულიიქნებაპერსონალის, კონტრაქტორების, ვიზიტორებისადასხვადაინტერესებულიმხარისჯანმრთელობადაუსაფრთხოება.
  • თანამშრომელთაპროფესიულიკვალიფიკაციისამაღლებარეგულარულიტრენინგების სწავლებებისჩატარებით. OH&S-ისმართვისსაკითხებზეთანამშრომლებთანკონსულტაციადამათიჩართულობისხელშეწყობა.
  • ორგანიზაციულიდასაოპერაციორისკებისმუდმივიშეფასება, კონტროლისშესაბამისიმექანიზმებისამოქმედებადამისიეფექტურადგანხორციელება. ეფექტურიდაქმედითიპრევენციულიღონისძიებებისდანერგვით, ინციდენტების, უბედურიშემთხვევების, საწარმოოტრამვებისადადაავადებებისმინიმუმამდედაყვანა.
  • სამუშაოაღჭურვილობისადატექნიკა-დანადგარებისგამართულმდგომარეობაშიშენარჩუნება, მათიპერიოდულიინპექტირებადატექ-მომსახურება.
  • დაინტერესებულიმხარეებისმოთხოვნებისგანხილვა, მათზედროულიდაეფექტიანირეაგირება, მათიკმაყოფილებისხარისხისმუდმივიკვლევადაშეფასება.
  • კვალიფიციურიკონტრაქტორებისშერჩევა; მათიინფორმირებადაჩართულობისუზრუნველყოფაშრომისუსაფრთხოებისადახარისხისმართვისპროცესში.
  • QOH&Sინტეგრირებულიმართვისსისტემებისეფექტიანიფუნქციონირებადამუდმივიგაუმჯობესება. მონიტორინგის, შეუსაბამობებისმართვის, ანგარიშგებისსისტემის, პროცესისაუდიტისეფექტიანიფუნქციონირებისუზრუნველყოფა.
  • აქტიურიკომუნიკაციისწარმოებაკომპანიისთითოეულითანამშრომლისადაყველადაინტერესებულიმხარისთვისQOH&S-პოლიტიკისგაცნობისუზრუნველსაყოფად.

 

ზემოხსენებული დებულებები მიღებული და იმპლემენტირებულია ოფიციალურად დამტკიცებული დოკუმენტით

 

 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

სამსახურეობრივი ჯანდაცვის შენარჩუნებასთან ერთად, მოქმედება გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე - ეს ის საკითხია, რომელზეც ყოველდღიურად ვზრუნავთ ჩვენი სამუშაოს შესრულების დროს. გარემოს შენარჩუნება და მისი გაუმჯობესება კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ჩვენ მივისწრაფვით განვავითაროთ გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემა და დავნერგოთ ჰაერის დაბინძურების აღკვეთის მაღალი ხარისხი, ასევე ბუნებრივი რესურსების გაფრთხილება და ამ მიმართულებით სამართლებრივი ნორმების დაცვა.

უსაფრთხოების ფილოსოფია და ხედვა

ჩვენ გვჯერა, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ინციდენტის თავიდან აცილება და ამრიგად მათი მაჩვენებლის დაყვანა მინიმალურ ნიშნულამდე. კომპანიის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლები პასუხისმგებლები არიან განხორციელებული სამუშაოს დროს ფიზიკური დაზიანების, სხვადასვხა სახის ზიანისა და დაავადებების თავიდან აცილების თაობაზე. სამსახურეობრივი უსაფრთხოება და ჯანდაცვა კომპანიის თანამშრომელთა ზოგადი შრომის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. თანამშრომელთა გადამზადება სამუშაოს უსაფრთხოების საკითხებში არის კომპანიის მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა და უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. ფიზიკური ზიანის თავიდან აცილება, ჯანმრთელობასა და გარემოზე ზრუნვა არის ის გზა, რა გზითაც უნდა ვაწარმოოთ ჩვენი საქმიანობა.